نشریه پژواک سال 1393
ماهنامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (پژواک)
   فروردین 93| شماره 79
   اردیبهشت 93| شماره 80
  خرداد 93| شماره 81
  تیر 93| شماره 82
 مرداد 93| شماره 83
 شهریور 93| شماره 84
 زمستان 93| شماره 88 تا 90