مسئول اجرایی نهاد:حسن لشگری 

 آدرس پستی : قزوین - بلوار شهید باهنر – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
تلفن تماس : (33334893)(28)(98+)
پست الکترونیک : hs-lashgary@yahoo.com
ساعت کار اداری: 8 صبح الی 14 پنجشنبه ها :8 صبح الی 13
شرح وظایف :
- انجام کلیه مکاتبات اداری و مالی نهاد
- پیگری امور جاری دفتر نهاد