پیوندهای دانشگاه علوم پزشکی

 

آبادان

www.abadanums.ac.ir

 اردبیل

www.arums.ac.ir

 ارتش

www.ajaums.ac.ir

 البرز

www.abzums.ac.ir

 ارومیه

www.umsu.ac.ir

 اصفهان

www.mui.ac.ir

 اهواز

www.ajums.ac.ir

 ایران

www.iums.ac.ir

 ایلام

www.medilam.ac.ir

 بابل

www.mubabol.ac.ir

 بندرعباس

www.hums.ac.ir

 بوشهر

www.bpums.ac.ir

 بیرجند

www.bums.ac.ir

 تبریز

www.tbzmed.ac.ir

 تهران

www.tums.ac.ir

 جهرم

www.jums.ac.ir

 خراسان شمالی

www.nkums.ac.ir

 رفسنجان

www.rums.ac.ir

 زابل

www.zbmu.ac.ir

 زاهدان

www.zaums.ac.ir

 زنجان

www.zums.ac.ir

 سبزوار

www.medsab.ac.ir

 سمنان

www.semums.ac.ir

 شاهرود

www.shmu.ac.ir

 شهرکرد

www.webda.skums.ac.ir

 شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

 شیراز

www.sums.ac.ir

 فسا

www.fums.ac.ir

 قم

www.muq.ac.ir

 کاشان

www.kaums.ac.ir

 کردستان

www.muk.ac.ir

 کرمان

www.kmu.ac.ir

 کرمانشاه

www.kums.ac.ir

 گلستان

www.goums.ac.ir

 گناباد

www.gmu.ac.ir

 گیلان

www.gums.ac.ir

 لرستان

www.lums.ac.ir

 مازندران

www.mazums.ac.ir

 مشهد

www.mums.ac.ir

 مرکز آموزش عالی وارستگان

www.varastegan.ac.ir

 هرمزگان

www.hums.ac.ir

 نیشابور

www.nums.ac.ir

 کهگیلویه و بویراحمد

www.yums.ac.ir