شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1398


سرپرست کل:
دکتر حسین پیری


دبیر کل:

پوریا سلیمانی


اعضای اصلی شورای مرکزی

پزشکی:

سید محمدعلی حسینی

نفیسه راستگو

گیلدا خندان

علی امامی

پرستاری و مامایی:

علی رزاق پور

علیرضا سلمانی

بهداشت:

زهرا نجاتی فر

ثنا شعبان

آیسا ملکی

فائزه دهقان

دندانپزشکی:

ریحانه صفاری

پیراپزشکی:

فهیمه موسوی البرزی

مائده خزائی

فاطمه محمدی شهرستانکی


کارشناس پژوهش: مهندس محمدامین همت گر

مسئول سایت: سارا بخشی