پایش وزارتی مدیریت پسماند و فاضلاب مرکز آموزشی - درمانی قدس

دکتر علیرضا سعیدی، دکترای بهداشت محیط و بازرس معاونت بهداشتی گیلان( به عنوان نماینده وزارت بهداشت) به همراه مهندس غلامرضا احدی، کارشناس سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی و غیرعفونی در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین را رصد کردند.

ارزیابی وضعیت دستگاه بی خطر ساز پسماند، روش بی خطر سازی پسماند مرکز، وضعیت تفکیک زباله، روش نگهداری پسماند شیمیایی و  دارویی در محل و تطابق فعالیت کارشناس بهداشت محیط مرکز با چارچوب شرح وظایف تعیین شده، از جمله مواردی بود که مورد بازدید گروه بازرسی قرار گرفت.

در این بازدید، مهری حیدری، کارشناس مسؤول بهداشت محیط و رمضان شهسواری، مسؤول خدمات مرکز، پاسخگوی سؤال های نماینده وزارت بهداشت بودند.

بيشتر