حضور تیم کارشناسی و بازرسی صیانت از حقوق شهروندی در مرکز آموزشی- درمانی کوثر

سعید عمویی مدیر مرکز آموزشی درمانی کوثر گفت : با حضور دکترمجتبی سید صادقی رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و محمدحسین شیرعلی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری به همراه کارشناسان دفتر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،بخش های درمانی ، واحدهای اداری ومیز خدمت مرکز آموزشی درمانی کوثر مورد ارزیابی قرار گرفت .

عمویی گفت: اصول هفت گانه صیانت از حقوق شهروندی طی ابلاغی در بیمارستان ها در حال  اجرا است که میز خدمت ، عفاف و حجاب ، سلامت اداری وبررسی گلوگاه های فساد ،رسیدگی به شکایات ،رضایت مندی ارباب رجوع از مباحث این اصول است .

وی افزود: در پایان طی جلسه ایی با حضور محبوبه گرشاسبی مدیر پرستاری و مرضیه جعفری مسئول صیانت مرکز ، مشاهدات مورد نقد و بررسی قرار گرفت و رهنمودهای لازم ارائه گردید .

بيشتر