رعایت اصول بهداشت دست منطبق بر استاندارهای جهانی در مرکز آموزشی و درمانی کوثر

دکتر محمدرضا ملکی رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر گفت : از طرف سازمان بهداشت جهانی همه ساله 15 اردیبهشت ماه ،روز جهانی بهداشت دست اعلام شده است. رعایت بهداشت دست در بیمارستان ها از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است به طوری که می توان با رعایت بهداشت صحیح دست ها، بیش از 70 درصد از بروز عفونت های بیمارستانی پیشگیری نمود. پایش بهداشت دست به صورت یک فرآیند منظم از کلیه کادر درمان اعم از پزشکان، کارشناسان فنی و کادر خدمات و براساس پنج موقعیت شستشوی دست و نیز نوع پروسیجر انجام می گیرد ودر چک لیست الکترونیک بهداشت دست ثبت می گردد.                                                         

وی افزود : در کمیته کنترل عفونت مرکز اهمیت بهداشت دست مورد ارزیابی قرار میگیرد . فریبا احمدی سوپروایزر کنترل عفونت در اولین جلسه سال جاری ، طی گزارشی ،روند ارتقاء همه جانبه ی شاخص های بهداشتی به ویژه رعایت بهداشت دست در گروههای حرفه ای درمانی شاغل در بیمارستان کوثر را ارائه نمودند .

فریبا احمدی گفت : هماهنگی کلیه مسئولین و اعضای کمیته کنترل عفونت ، یرای رسیدن به این نتیجه ،ارزشمندبوده و از این همکاری قدردانی نمود.

همچنین از قاب عکس بهداشت دست که توسط سوپروایزرکنترل عفونت، طراحی وساخته شده است رونمایی شد و تصویر مسئولان  بیمارستان درقاب عکس کنترل عفونت ثبت گردید.

بيشتر