اولین راند اخلاق حرفه ایی در مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین

دکتر محمدرضا ملکی، ریس مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین گفت: رعایت اخلاق بالینی و رفتار حرفه ای همراه با ارائه خدمات مراقبتی و درمانی به مددجویان از اصول مهم و اساسی است که نیاز به پایش و کنترل دارد .وی افزود که به همین منظور، به درخواست زهرا قاسمی، دبیر کمیته اخلاق بالینی، بازدیدی از بخش ها توسط اعضای کمیته اخلاق بالینی با رویکرد رعایت مفاد منشور حقوق بیمار انجام شد.

دکتر ملکی اظهار کرد که سعید عمویی، مدیر مرکز و توفیقی، جانشین مدیر پرستاری و سایر اعضای کمیته، با بیماران بستری در بخش های جراحی، بعداز زایمان، پرینتال و مراقبت های ویژه صحبت کرده و از میزان رعایت مفاد اصول پنج گانه منشور حقوق بیمار اطمینان حاصل نمودند.

همچنین ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های کارکنان و دستیاران در بخش ها بر لزوم رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ شئونات و ارزش های انسانی مددجویان تاکید شد .

بيشتر