مرکز آموزشی و درمانی کوثر قزوین اعتباربخشی وزارتی شد

همزمان با برنامه اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز آموزشی و درمانی کوثر اعتباربخشی وزارتی شد.

دکتر محمدرضا ملکی، رییس مرکز آموزشی و درمانی کوثر در این رابطه گفت: به منظور بررسی نحوه تحقق استانداردهای آموزشی و درمانی، همچنین ارزیابی سطح و امکانات آموزشی، روز  اول مرداد 1398 دکترساناز زرگر، دکتر مریم رحیمی و دکتر محمد جواد عالم زاده، کارشناسان وزارت بهداشت در این مرکز حضور یافتند.

وی اظهار کرد که دکتر حمیده پاک نیت و دکتر عزت السادات حاجی سیدجوادی، مدیر و معاون گروه آموزشی به همراه اعضای هیأت علمی، در این برنامه حضور داشتند و ضمن تبیین برنامه ها و سنجه های آموزشی، به ارائه مطالب  پرداخته و به سوال های بازدیدکنندگان پاسخ گفتند.  

هیأت بازدید کننده، در ادامه با دستیاران و کارآموزان و کارورزان به صورت حضوری  مصاحبه کرده و از فضای معاونت آموزشی و پاویون ها بازدید کردند.  بازدید از بخش های بالینی نیز آخرین مرحله ارزیابی  این تیم نظارتی بود.

بيشتر