دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد  شناسایی و درمان می شوند

دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد پس از شناسایی توسط خانواده ها و مدارس جهت مشاوره و درمان به مراکز بهداشتی و درمانی معرفی می شوند.

دکتر محمدرضا مدبر رئیس اداره نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن اشاره به اهمیت شناسایی نوجوانان و دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد گفت: در صورت شناسایی چنین مواردی، هماهنگی های لازم با اداره کل آموزش و پرورش و مراکز درمانی استان صورت گرفته تا این دانش آموزان مورد مشاوره و درمان قرار گیرند.

به گفته دکتر مدبر پذیرش اولیه این دانش آموزان در کلینیک مشاوره بیماری های رفتاری مرکز بهداشت شهیدبلندیان صورت می گیرد و در صورت نیاز به اقدامات درمانی، به مراکز آموزشی و درمانی قدس و یا  22 بهمن معرفی خواهند شد و پیگیری های امور درمان آنان تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

بيشتر