اجرای قانون بهره وری در اورژانس استان قزوین

در نشست اجرای قانون بهره وری در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین، مقرر شد، حداکثر پایگاه های فوریت پزشکی از قانون 12 ساعت شیف تبعیت کنند. همچنین موضوع خصوصی سازی پایگاه ها، بررسی و بنا شد در کوتاه ترین زمان، پایگاه های  کاندید این امر اعلام شود.

این نشست روز 27 خرداد 1398 با حضور دکتر محمد علی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر سید علیرضا خونساری، جانشین ایشان، دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت و حوادث و فوریت های پزشکی استان، علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و مهندس شاهدخت رفیعی، مدیر منابع انسانی دانشگاه برگزار شد و شرکت کنندگان در نشست، دیدگاه های تخصصی خود را بیان کردند. 

بيشتر