اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری شهرستان قزوین که مورد تأیید صلاحیت قرارگرفته اند

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

وهب نصیری

13

سعید شامخی کجیدی

7

ابوالفضل مهرعلیان

1

سیده فضه خرم الحسینی

14

علی سلطانئی

8

حسین علی نسائی

2

فاطمه خلیلی

15

سهیل مظفری

9

فرزانه طالبی

3

مهدی نجفی

16

محمدرضا احدی

10

هادی درویشی الموتی

4

مریم اکبرشاهی

17

وحید لطفی رشوند

11

نرگس رمضانی

5

عباس احمدی

18

محمد نوروزی منصورآبادی

12

رفعت رحمانی

6

بيشتر