بازدید وزارتی از مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، توسط سازمان سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، ارزیابی شد.

دکتر افسانه یخ فروشها، عضو هیأت علمی و مدیر مرکز آزمون الکترونیکی علوم پزشکی قزوین، با اعلام خبر فوق، گفت: نماینده مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، کلیه فضاها و تجهیزات، نرم افزارها و  سخت افزارها و فرایندهای کاری این مرکز را بررسی و میزان فعالیت های این مرکز را رصد کرد.

دکتر یخ فروشها اظهار کرد: ارزیاب سازمان سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، علاوه بر اینکه وجود فضای کافی، سرور مستقل، تجهیزات کافی، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و پیشرفته و ساختار نیروی انسانی مناسب در مرکز را از نقاط قوّت بارز و برجسته دانست، پیشنهاداتی نیز در خصوص استفاده بهینه از فضای مرکز آزمون  الکترونیکی دانشگاه  ارائه داد.

به گفته دکتر یخ فروشها، مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تیر ماه 1397 با ظرفیت 156 دانشجو و در مساخت 600 مترمربع در ساختمان الحاقی طبقه دوم دانشکده دندانپزشکی راه اندازی شده است و برگزاری بیش از 180 آزمون درون بخشی برای دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی، هشت آزمون بین بخشی برای معاونت های بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع و هشت آزمون ملی (MHLE، پیش کارورزی و ارتقا دستیاری دندانپزشکی) از جمله فعالیت های آن است.

شایان ذکر است، نماینده مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، روز 27 خرداد 1398 از مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بازدید کرد.


بيشتر