مقام اول کشوری برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ثبت و گزارش عفونت های بیمارستانی

استان قزوین نیز این مقام را کسب کرد

دکتر شیوا لقائی، مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: بر اساس گزارش برنامه مراقبت عفونت های بیمارستانی در سال 1397 منتشر شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و استان قزوین در ثبت و گزارش عفونت های بیمارستانی، مقام اول را در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب کرده است.

ایشان، کسب این نتیجه را حاصل زحمات تمامی کادر مراکز آموزشی و درمانی، بیمارستان های دولتی، تامین اجتماعی و خصوصی، شامل: مراکز آموزشی و درمانی، شهید رجایی، ولایت، بوعلی، کوثر، قدس و 22 بهمن، بیمارستان های امیرالمومنین بویین زهرا، «شفا» تاکستان، ولی عصر آبیک، پاستور، مهرگان و دهخدا قزوین، تامین اجتماعی تاکستان، تامین اجتماعی قزوین (رازی)، رحیمیان شهر صنعتی البرز، و همکاری حوزه معاونت بهداشتی و معاونت درمان دانشگاه دانست.  

بنا به گفته، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه، عفونت های بیمارستانی همواره یکی از چالش های سلامت بوده است و افزایش بیمارستان ها، ظهور بیماری های نوپدید و بازپدید، افزایش روز افزون مقاومت میکروبی و نیاز به خدمات متنوع پزشکی، اهمیت کنترل عفونت های بیمارستانی را بیشتر کرده است.

ایشان تصریح کرد که کنترل عفونت های بیمارستانی، هم اکنون یک اولویت در همه کشورها محسوب می شود و عفونت های بیمارستانی از جنبه های ابتلا، تحمیل هزینه های سنگین و مرگ و میر، مورد توجه هستند.

بيشتر