توجه ویژه به امور رفاهی کارکنان، در دستور کار حوزه توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قرار گرفت

دکتر محمدعلی معصومی فر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست با مدیران این معاونت، ضمن تاکید بر توجه ویژه مدیران به امور رفاهی کارکنان، گفت: برنامه‌های رفاهی باید به ‌صورت بسته کامل رفاهی، برای کلیه کارکنان آماده شود. این مقام مسؤول با تصریح به اینکه در برنامه ها باید به ورزش همگانی و پرونده سلامت کارکنان، توجه ویژه شود؛ از کلیه مدیران خواست که پیشنهادهای خود را برای تکمیل برنامه مذکور به امور رفاهی دانشگاه اعلام کنند. 

نشست مذکور، روز 24 مرداد 1398 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد و دکتر سیدعلیرضا خونساری، جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیران حاضر در نشست نیز دیدگاه های خود را بیان کردند.

بيشتر