افزایش چهار برابری تداخلات دارویی به دنبال افزایش تعداد اقلام دارویی مصرفی بیماران

بنا به گفته دکتر عارفه کاشی ها، سرپرست اداره آموزش و تحقیقات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به دنبال افزایش تعداد اقلام دارویی مصرفی بیماران، افزایش چهار برابری تداخلات دارویی دیده می شود.

دکتر کاشی ها گفت: در بیمارانی که تعداد کمی دارو مصرف می کنند، میزان عارضه جانبی، حدو چهار تا پنج درصد است، در حالی که با افزایش تعداد اقلام دارویی به 10 عدد، میزان عوارض جانبی می تواند تا 20 درصد افزایش یابد.

بروز تداخلات دارویی با مصرف هم زمان چند داروی اعصاب

دکتر کاشی ها با اشاره به میزان بروز تداخلات دارویی با مصرف هم زمان چند داروی اعصاب، گفت: مصرف هم زمان دو داروی درمان میگرن، نظیر: «سوماتریپتان» و «ارگوتامین» می تواند منجر به افزایش شدید فشار خون و عوارض جانبی مرتبط با آن شود که حتی در برخی موارد، می تواند مرگ آور باشد. به گفته وی، بهترین راهکار درمانی در این خصوص در نظر گرفتن حداقل 24 ساعت فاصله زمانی بین مصرف دو دارو است.

بيشتر