انتخاب دكتر رضا ضيغمي به عنوان مدرّس شوراي بين المللي پرستاران

 دكتر رضا ضيغمي استاديار دانشگاه علوم پزشكي قزوين از سوي شوراي بين المللي پرستاران ـInternational Council of Nursing ـ به عنوان مدرّس دوره بين المللي رهبري تغيير ـ Leadership For Change ـ برگزيده شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، اين دوره كه فلوشيپ تخصصي مديريتي محسوب مي شود، دوره دو ساله اي است كه نخستين دانشجويان آن در سال جاري دانش آموخته شده اند.

دكتر ضيغمي از سال 1379 با مدرك كارشناسي ارشد پرستاري در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي قزوين مشغول به خدمت شده و در حال حاضر داراي مدرك دكتراي آموزش پرستاري مي باشد. از ايشان تاكنون مقالات مختلفي در نشريه هاي Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services ، فصلنامه علمي پژوهشي پرستاري ايران، فصلنامه علمي دانشكده هاي پرستاري و مامايي شهيد بهشتي و شيراز و مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قزوين منتشر شده است. وي همچنين در سمينار، كنگره و همايش هاي مختلفي براي ارائه مقاله حضور داشته است.

شايان ذكر است، اين موفقيت، پاسخي كوبنده به اقدام سياسي و غير علمي دولت كانادا خواهد بود كه در آذر ماه 1391 از چاپ مقاله دكتر ضيغمي در مجله پژوهش هاي روان پرستاري كانادا جلوگيري كرد در حاليكه مقاله ايشان يك ماه قبل پذيرش شده و در نوبت چاپ قرار گرفته بود. در رايانامه ارسالي مدير اجرايي نشريه به دكتر ضيغمي، نقض حقوق بشر در ايران با تشخيص دولت كانادا، عامل چاپ نشدن مقاله اعلام شده است كه كاملاً واهي مي باشد.         

آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

www.qums.ac.ir

  
                   
بيشتر