بويين زهرا ميزبان كارگاه شاخص هاي عدالت در سلامت شد

توسط حوزه معاونت بهداشتي و دبيرخانه سياستگذاري سلامت دانشگاه، كارگاه شاخص هاي 52 گانه عدالت در سلامت روز 31 فروردين 1392 در شبكه بهداشت ـ درمان بويين زهرا  برگزار شد.

اين برنامه با هدف آشنا سازي و توجيه كارشناسان مسوول شبكه براي احصاء اين شاخص ها در سطح شهرستان از ابتداي سال 1392 برگزار شد و در آن مهندس عزيز خاني مسوول دبيرخانه سياستگذاري سلامت دانشگاه و ميلاني كارشناس مسوول آمار معاونت بهداشتي سخن گفتند.

بر مبناي مطالب گفته شده در اين برنامه، در شبكه بهداشت ـ درمان بويين زهرا متعاقباً كميته هاي تخصصي  با هماهنگي معاونت بهداشتي و دبيرخانه سياستگذاري سلامت تشكيل خواهد شد و نسبت به برنامه ريزي براي احصاء شاخص هاي 52 گانه اقدام مي شود.

شايان ذكر است، محوريت شاخص هاي 52 گانه عدالت در سلامت، به موضوعات مربوط به سلامت با 20 شاخص، محيط فيزيكي و زير ساخت با هفت شاخص، توسعه انساني و اجتماعي با 17 شاخص و توسعه اقتصادي و حكمراني هر كدام با چهار شاخص اشاره دارد.

بر اين مبنا، در بحث سلامت به مواردي مانند ميزان مرگ و مير نوزادان، كودكان زير يكسال و زير پنج سال، مرگ و مير مادران باردار، بروز ديابت، سل، حوادث ترافيكي و سرطان ها، در بحث محيط فيزيكي و زيرساخت به مواردي مانند دسترسي به شبكه عمومي آب آشاميدني، درصد موارد مطلوب نمونه هاي آب آشاميدني از نظر باكتريوژيك و درصد روزهاي سال كه طبق تعريف هواي پاك دارند، در بحث توسعه انساني و اجتماعي به مواردي مانند شيوع كم وزني در كودكان زير پنج سال، شيوع اضافه وزن و يا چاقي در سنين 15 تا 64 سال و نرخ باسوادي، در بحث توسعه اقتصادي به مواردي مانند خط فقر و درصد بيكاري و در بحث حكمراني به مواردي مانند پوشش بيمه ها و درصد شركت در انتخابات مجلس پرداخته مي شود.   

آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

www.qums.ac.ir

بيشتر