مصوبه هاي سلامت در نشست شوراي ادراي بخش اسفرورين

در نشست شوراي ادراي بخش اسفرورين، راه اندازي بخش دندانپزشكي مركز بهداشتي ـ درماني اسفرورين با تأمين نيروي نيمه وقت، معرفي مدير داخلي جديد براي مركز، افزايش نيروي نيمه وقت براي آزمايشگاه (در صورت عدم پيشرفت كار با نيروي هاي حاضر)، بازسازي محوطه مركز و زيبا سازي آن توسط شوراي بخش، جذب كمك هاي خيّرين به منظور خريد دستگاه سل كانتر توسط شورا براي تجهيز آزمايشگاه، سراميك كردن كف مركز و مسطح كردن و انجام آسفالت محوطه  پشت مركز با هزينه شورا اسلامي و شهرداري به عنوان مصوبه هاي حوزه سلامت اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، در اين نشست، پس از سخنان كوتاه بخشدار و امام جمعه اين بخش، دكتر جلال رحماني مدير شبكه بهداشت ـ درمان تاكستان در سخناني، محقق شدن اهداف سلامت را منوط به تحقق سه اصل يعني مداخلات حوزه سلامت، همكاري سازمان هاي مرتبط با اين حوزه و مشاركت مردم « مهمترين اصل » دانست و  تعامل همه جانبه اين اصول را اجتناب ناپذير عنوان كرد.

ايشان در ادامه، گزارشي مبسوط از عملكرد و شاخص هاي مطلوب سلامت سال 1391 اسفرورين را تشريح و  پس از تبادل نظر اعضاءدرباره دستورهاي نشست و مصوب شدن برخي موارد، اعضاي شورا از مركز  بهداشتي ـ درماني اسفرورين بازديد كرده، از نزديك با مشكلات كاركنان اين مركز آشنا شدند. همچنين از پايگاه اورژانس اسفرورين بازديد شد و روند كار اين پايگاه و ميزان اعزامي هاي آن در سال 1391 تشريح شد.

شايان ذكر است، در اين نشست كه روز چهارم ارديبهشت 1392 در سالن كنفرانس بخشداري اسفرورين تشكيل شد،  ايرج طاهرخاني بخشدار بخش اسفرورين، حجت الاسلام زارعي امام جمعه اسفرورين، اعضاي شوراي  اسلامي و كارشناساني از دانشگاه علوم پزشكي قزوين حضور داشتند.   

آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

www.qums.ac.ir

    

بيشتر