ورود اطلاعات شهروندان شهرستان قزوين در سامانه برنامه پزشك خانواده به نيمه مي رسد

در نشست شوراي كارشناسان مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين، دكتر محمدرضا مدبّر رييس اين مركز تأكيد كرد بايد تا آخر خرداد ماه 1392 كار ورود اطلاعات شهروندان در سامانه برنامه پزشك خانواده پيشرفت 50 درصدي داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، در اين نشست كه روز 10 ارديبهشت 1392 در سايت مركز بهداشت برگزار شد، دكتر مدبّر تصريح كرد: از آنجا كه مسوولان وزارت بهداشت تأكيد بر اجراي سريع برنامه پزشك خانواده دارند بايد اين مركز با تمام توان وارد اين مقوله شود.

در ادامه اين نشست اعلان شد، رايانه اي شدن قبوض درماني در مراكز بهداشتي ـ  درماني تابعه براي كاهش احتمال تخلف و تقلب و افزايش ميزان درآمدزايي واحدها انجام شده است.

همچنين با توجه به افزايش قيمت تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي و مشكلات تهيه آنها از نظر بودجه، دكتر مدبّر توصيه كرد از واحد بهداشت دهان و دندان در همه پايش ها براي كنترل وسايل مذكور و شناسايي و ارجاع وسايل مشكل دار براي تعمير به مركز بهداشت حضور داشته باشند.

در اين نشست، قائديها مسوول كارگزيني مركز درباره ارزشيابي شاخص هاي مركز بهداشت توسط دانشگاه و همچنين نحوه ورود اطلاعات شناسنامه هاي آموزشي كاركنان براي صدور احكام حقوقي توضيح داد.

در پايان، دكتر مدبّر در پاسخ سؤال بعضي از مسوولان واحدها درباره نقل و انتقال كاركنان بر صدور ابلاغ انتقال از طريق كميته نقل و انتقالات تأكيد كرد. تبديل رديف براي بهورزاني كه مدرك كارداني خود را گرفته اند و مكلّف شدن واحد امور بهورزي براي برآورد هزينه هاي خانه هاي بهداشت ديگر مصوبه هاي اين نشست بود.           

آدرس سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين

www.qums.ac.ir

بيشتر