آموزش پیشگیری از گازگرفتگی برای 1570 تن توسط اورژانس قزوین

پیرو گزارش بهمن ماه 1397 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین با موضوع مرگ 14 تن در اثر مسمومیت با منوکسید کربن و مسمومیت 205 تن از ابتدای امسال، این مرکز تاکنون یک هزار و 570 تن را آموزش داده است.

احمد قاسمی، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین در این رابطه بیان کرد گفت: افزایش روبه رشد 67 درصدی این نوع حادثه در مقایسه با سال قبل، نگرانی این مرکز را دوچندان کرد و بر این مبنا، ارائه آموزش های همگانی درخصوص پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن، توسط کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی از همان بهمن ماه آغاز شد.

قاسمی اظهار کرد که کارشناسان این مرکز آموزش ها را در مساجد، مدارس، اماکن عمومی، ارگان های دولتی و خصوصی ارائه کردند و این آموزش ها تا فراگیری سطح جامعه ادامه خواهد داشت.

به گفته قاسمی، آموزش های پیشگیری از حوادث چهارشنبه پایان سال نیز از بهمن ماه آغاز شده است.

بيشتر