اولین آزمون الکترونیکی جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی برگزار شد

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی، روز 16 اسفند 1397 در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای 131 تن از دانشجویان واجد شرایط برگزار شد. در بخش علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، این آزمون برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد.

در آزمون مذکور، تعداد 77 تن در بخش علوم پایه پزشکی و 53 تن در بخش پیش کارورزی پزشکی و یک تن نیز در بخش علوم پایه دندانپزشکی، همزمان با سراسر کشور به رقابت پرداختند.

این آزمون، با حضور احمد پورشریفی، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه؛ دکتر شمس، نماینده دانشگاه قطب؛ دکتر سیامک یعقوبی، معاون آموزشی دانشکده پزشکی؛ نماینده حراست دانشگاه و عوامل اجرایی دانشکده، با موفقیت و اجرای مطلوب به پایان رسید.

بيشتر