وضعیت و مشکلات آموزشی و پژوهشی گروه های علوم پایه بررسی شد

نشست دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه با دکتر سید امیر فرزام، رییس دانشکده پزشکی، معاونان ایشان و مدیران گروه های علوم پایه، روز 29 تیر 1398 در سالن ابن سینا برگزار شد. در این نشست، وضعیت و مشکلات آموزشی و پژوهشی گروه های علوم پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در مورد حضور اعضای هیأت علمی در پنجشنبه ها، تبادل نظر شد. تصمیم گیری نهایی در این خصوص، منوط به برگزاری نشستی بین معاون آموزشی و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه شد.

برای واحد

نشست مذکور با حضور دکتر پرویز پدیسار ، معاونت آموزشی دانشگاه ، دکتر سید امیر فرزام ، رئیس دانشکده پزشکی ، احمد پورشریفی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، دکتر سیامک یعقوبی ، معاونت آموزشی دانشکده پزشکی ، دکتر مهناز عباسی ، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی ، دکتر مرضیه بیگ خضری ، معاونت فرهنگی دانشکده ، دکتر زهره یزدی ، مسئول دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و  مدیران گروه های علوم پایه برگزار گردید.

بيشتر