ساماندهی ارائه دروس آمار و اپیدمیولوژی در دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی قزوین  

دیدار دکتر سید امیر فرزام، رییس دانشکده پزشکی قزوین با دکتر آمنه باریکانی، مدیرگروه پزشکی اجتماعی و خانواده و اعضای هیأت علمی این گروه، با موضوع ساماندهی دروس آمار و اپیدمیولوژی، روز 13 مرداد 1398 برگزار شد.

در این نشست، رییس دانشکده پزشکی، ضمن توضیح مباحث مطرح شده در نشست معاونت آموزشی در خصوص مدیریت دروس آمار و اپیدمیولوژی، تاکید کرد که در ارائه و تدریس دروس یاد شده، باید استقلال دانشکده و گروه های آن حفظ شود.

اعضای هیأت علمی گروه هم ضمن تاکید بر استقلال این گروه، به این نتیجه رسیدند که همچنان مسئولیت تدریس و مدیریت این دروس در دانشکده پزشکی و دندانپزشکی بر عهده گروه پزشکی اجتماعی و خانواده خواهد بود.

علاوه بر آن، در مورد ارائه درس مدیریت حوادث و بلایا به عنوان درس انتخابی گروه پزشکی، مقرر شد با توجه به قرار گرفتن این درس جزء دروس انتخابی دانشجویان، اعضای گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، تقویم و سرفصل آن را مشخص کند.   

بيشتر