مناقصه و مزایده

مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار ساعت

1395/2/5 يكشنبه

اسناد مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار ساعت

برای دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر