مناقصه و مزایده

مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار ساعت

اسناد مناقصه خرید خدمات کارهای خدماتی در قالب حجم کار ساعت

برای دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر