مناقصه و مزایده

مزایده واگذاری مشارکت در راه اندازی تجهیز و مدیریت بیمارستان شهدای آبیک

1398/5/2 چهارشنبه

-تاریخ فروش اسناد مزایده :  98/4/25 لغایت 98/4/31

 - آدرس فروش اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت    http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر