مناقصه و مزایده

مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

1398/7/15 دوشنبه

فراخوان : مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

تاریخ فروش اسناد مزایده :  20/07/98 لغایت 25/07/98 

 آدرس فروش اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت    http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر