مناقصه و مزایده

فراخوان تجدبد بار دوم مناقصه واگذاري انجام كليه امور تعمير و نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و برقی بصورت حجمي

1398/9/2 شنبه

 فراخوان تجدبد بار دوم مناقصه: واگذاري انجام كليه امور تعمير و نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و برقی بصورت حجمي مراکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی، ولایت،کوثر ، قدس، بوعلی سینا و ساختمانهای شماره‌ یک ‌و دو ستاد، کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی، کلیه خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین زهرا.

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 29/08/98 لغایت 03/09/98

*- آدرسفروشاسنادمناقصه:سامانهتدارکاتالکترونیکدولت http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر