مناقصه و مزایده

فراخوان مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

1398/9/6 چهارشنبه

-تاریخ فروش اسناد مزایده :  04/09/98 لغایت 07/09/98 

 - آدرس فروش اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت    http://setadiran.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر