دومین جلسه ستاد برنامه ریزی دانشگاه برگزار شد

1396/10/4 دوشنبه

دومین جلسه ستاد برنامه ریزی دانشگاه در سال 96 به ریاست دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با حضور اعضای ستاد، صبح دوشنبه 4 دی ماه 1396 در دفتر ریاست دانشگاه، با دستور کار گزارش برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت ها برگزار شد.

در این جلسه  معاونان  آموزشی، بهداشتی، پژوهشی و درمان گزارش میزان دستیابی  به اهداف حوزه های خود را در سال 1395 بر اساس برنامه استراتژیک ارایه دادند و گزارش دیگر معاونت ها در جلسه آینده ستاد ارایه خواهد شد.

اختلاف روی عناوین اهداف تعریف شده از سوی وزارت بهداشت برای معاونت ها از جمله مباحث چالشی در این جلسه بود که اعضا نظرات خود را برای اصلاح و رفع نواقص و همچنین معرفی شاخص های قابل اندازه گیری بیان کردند.

در گزارش های ارایه شده؛ پیشرفت 5/75 درصدی برنامه های حوزه معاونت درمان نسبت به میانگین 3/65 کشوری، مورد توجه اعضای ستاد برنامه ریزی دانشگاه قرار گرفت.

در پایان، دبیر ستادبرنامه ریزی دانشگاه انتظارات این ستاد از معاونت ها را در پنج بند شامل:بازنگری برنامه استراتژیک منطبق با برنامه توسعه ششم،بارگذاری مستندات در سامانه برنامه عملیاتی سال 1396، مشارکت با معاونت های مرتبط در وزارت برای تدوین برنامه عملیاتی سال 1397، برگزاری مرتب جلسات کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت ها برای رصد میزان دستیابی به اهداف و پایش برنامه عملیاتی حوزه های تحت پوشش و ارسال گزارش به دبیرخانه برشمرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر