تمدید مهلت ثبت نام و اصلاح فراخوان جذب نیروی شرکتی

1396/11/29 يكشنبه

1- مهلت ارسال مدارک ( بصورت پست پیشتاز) لغایت 96/12/5تمدید گردید.
2- کلیه مشموملین طرح ( در رشته های مربوطه) که خدمت آنان لغایت 97/3/31 به اتمام خواهد رسید میتوانند با ارائه گواهی انجام طرح از دانشگاه محل خدمت خود، در فراخوان مذکور شرکت نمایند.

* دریافت اطلاعیه فراخوان   

* دریافت فرم ثبت نام           

* دریافت فرم ثبت نام           
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر