اخبار

بهورزان، وضعیت آمادگی خانوارها در برابر بلایا را ارزیابی کنند

1396/12/16 چهارشنبه

بهورزان و مراقبان سلامت موظف هستند، ابتدا وضعیت آمادگی خانوارها در برابر بلایا را ارزیابی کرده و درصورت نیاز با برگزاری دوره های آموزشی، آمادگی آنها را ارتقا دهند.

مهندس مهدی درزی پور، کارشناس مسئول واحد مدیریت خطر بلایای شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا، روز هشتم اسفند 96 در نشست بازآموزی بهورزان و مراقبان سلامت مراکز ارداق، لهارد و شاهین تپه با بیان مطلب فوق عنوان کرد: ثبت داده های وقوع مخاطرات توسط بهورزان طی برنامه ای موسوم به سیستم دیده بانی مخاطرات انجام می شود.

وی در ادامه در زمینه ارزیابی و آموزش خانوارها در رابطه با مخاطرات، تشریح برنامه ارتقای ایمنی سازه ای و غیرسازه ای، برنامه ارزیابی ایمنی و خطر و برنامه پاسخ نظام سلامت در فوریت ها و بلایا، توضیح داد.

همچنین زهرا احمدی، کارشناس مسئول واحد آمار این شبکه نیز با تشریح موضوعاتی در خصوص اصلاح جمعیت و خانوار تحت پوشش و پنل خانه های بهداشت، تاکید کرد: در ثبت علل مرگ، بهورزان بایستی علت دقیق مرگ را از خانواده متوفی جستجو کرده و از ثبت کدهای پوچ در فرم آماری مرگ پرهیز کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ