اخبار

برگزاری نخستین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1397 با حضور دکتر علی اکبر صالحی

1397/4/21 پنجشنبه

نخستین نشست هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1397 با حضور دکتر علی اکبر صالحی و اعضا، شامل: مشاور وزیر بهداشت و دبیر مجامع، شوراها و هیات های امنا، مسوول پایش عملکرد و بودجه وزارت بهداشت و نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت، رئیس و معاونان دانشگاه، مدیران مالی و بودجه، مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه، روز 19 تیر 1397 در دبیرخانه هیأت امنای وزارت بهداشت برگزار شد.

ددر این نشست، گزارش شاخص های عملکرد دانشگاه علوم پزشکی قزوین توسط دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارایه شد و اعضای هیأت امنا و همچنین نمایندگان وزارت بهداشت، موارد مرتبط با شاخص های مربوط را مطرح و برای دانشگاه تکالیفی را تعیین کردند.

در ادامه، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، گزارش اجرای برنامه عملیاتی دانشگاه و پیشنهادهای مشترک و اختصاصی دانشگاه، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ