اخبار

کاهش شاخص سزارین در استان قزوین در نیمه نخست سال 97

1397/8/15 سه‌شنبه

بیشترین کاهش در بیمارستان «شفا» تاکستان

شاخص سزارین در مجموع بیمارستان های استان قزوین در نیمه نخست سال 97 نسبت به نیمه مشابه در سال 96 کاهش دو و نیم درصدی داشته است. بیشترین کاهش در بیمارستان «شفا» تاکستان با بیش از هشت درصد است.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر، در دومین نشست کمیته ترویج زایمان طبیعی سال 97 تلاش مراکز در کاهش نرخ سزارین در استان را با ارزشمند شمرد و عنوان کرد: برای نزدیک تر شدن به هدف تعیین شده در زمینه ترویج زایمان طبیعی، اجرای هماهنگ و مطلوب دستورالعمل کشوری ارتقای کیفیت خدمات زایمان در تمامی مراکز درمانی استان، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

معاون درمان دانشگاه تصریح کرد که فرهنگ سازی مستمر در همین خصوص و آموزش مادران باردار و خانواده هایشان نیز اهرم بسیار مهمی است که نباید از آن غافل شد.

این مقام مسؤول ضمن اشاره به اینکه نیمی از زایمان های استان در بیمارستان های خصوصی انجام می شود؛ تصریح کرد: این مراکز سهم بسزایی در ارتقای شاخص های استانی زایمان طبیعی دارند. ایشان برای نزدیک شدن بیشتر به هدف مورد انتظار در این مراکز، بر عقد قرار داد با ماماهای بخش خصوصی تاکید کرد.

دکتر کاظمی فر در این نشست ضمن پیگیری و أخذ گزارشی از نقاط قوّت و ضعف هر یک از مراکز در رسیدن به هدف مورد انتظارشان در کاهش میزان سزارین، پیشنهاد کرد: برای تعیین اندیکاسیون های سزارین، کمیته ای در دانشگاه تشکیل شود تا هر یک از مراکز بر اساس پروتکل های این کمیته، اقدامات اجرایی خود را برای کاهش سزارین ترتیب دهند.

گفتنی است، طبق گزارش سمیه علیقلی، کارشناس مامایی معاونت درمان دانشگاه، با موضوع عملکرد بیمارستان های استان در زمینه برنامه ترویج زایمان طبیعی، بیشتر بیمارستان ها در آمار سزارین «نخست زا» کاهش داشته اند و بیشترین کاهش مربوط به بیمارستان «شفا» تاکستان است که با حساسیت و دقت ویژه نسبت به اجرای دستورالعمل های مرتبط اقدام کرده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ