اطلاع رسانی کارگاه ها
برگزاری کارگاه اعتبار بخشی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی

روز شنبه مورخ 12 مرداد ماه 98

ساعت 12 - 10

در سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

مدرس: سرکار خانم آذرهوش