اطلاع رسانی کارگاه ها
کارگاه مدیریت حوادث مواد خطرناک CBRNE

روز پنجشنبه 17 مرداد ماه 98  

از ساعت  10  الی   12

در سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

مدرس: آقای مهندس رضا مرادی