اطلاع رسانی کارگاه ها
کارگاه طراحی، اجرا و آنالیز آماری، نگارش مقالات کارآزمایی بالینی