همایش ها
همایش تحول سازمانی با رویکرد سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی (94/2/30)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر