پزشکان چشم
رديف نام دکتر تخصص دکتر کلينيک
1 مریم اکبری متخصص چشم کلینیک شماره 3 (ولایت)
2 روزبه دوست خواه متخصص چشم کلینیک شماره 8 (آبیک)
3 محمد حسین خسروی متخصص چشم کلینیک شماره 3 (ولایت)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15