تعداد بازديد اين صفحه: 813
تعداد بازديد کنندگان سايت: 72052688 تعداد بازديد زيرپورتال: 2113385 اين زيرپورتال امروز: 418 سایت در امروز: 8303 اين صفحه امروز: 1
بیانیه توافق سطح خدمت پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
پاسخگوئی : عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان .
 شکایات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی .
 استاندارد : حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکایات .
 اهداف پاسخگوئی به شکایات 
ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع .
 افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع .
 توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات .
 سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی ، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله .
تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش .
 آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات .
 کاهش میزان شکایات .
 پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان .
وظایف پاسخگوئی به شکایات 
  1. دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه .
  2.  بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی .
  3.  بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .
  4.  پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی .
  5.  جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .