امور مالی
 نام: جواد
     نام خانوادگی: احمدی
     سمت: مسئول امور مالی بیمارستان
      کارشناس حسابداری
 نام: فرانک
     نام خانوادگی: نظامی
     سمت: مسئول حسابدار
     کارشناس حسابداری
 نام: طاهره
     نام خانوادگی: مولائی
    سمت: حسابدار
    کارشناس حسابداری


 نام : فاطمه

    نام خانوداگی: محمودی

  سمت: حسابدار

  کارشناس حسابداری 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15