مناقصه و مزایده

مزایده واگذاری داروخانه کلینیک ویژه محمدزاده قزوین

1398/9/28 پنجشنبه

- تاریخ آگهی در روزنامه : 25و 26/9/98

- تاریخ فروش اسناد :27/9/98 لغایت 5/10/98

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر