اطلاعیه های بیمارستان
1398/5/27 يكشنبه ارسال نامه اداره امور اقتصادی و دارایی استان در مورد سهام عدالت به کلیه واحد ها

         به پیوست نامه آنی و مهم شماره 1/2986/115 تاریخ 26/5/98 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در مورد سهام عدالت در سایر اطلاعات ارسال می گردد، مقتضی است دستور فرمائید موضوع به فوریت در آن مجموعه به اطلاع کلیه کارکنان رسانیده شود.