واحد بهداشت حرفه ای
واحد بهداشت حرفه ای

 

رسالت و خط‌ مشی واحد بهداشت حرفه ای

تحقق اهداف عالی اصول 29 و43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع عادلانه امکانات سلامتی به گروههای شاغل و آسیب پذیرجامعه وهمچنین تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور با تکیه بر محورهای ارتقاء سطح سلامت شاغلین ،گسترش فرهنگ خدمات بهداشت شغلی ،جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان و آموزش موازین ایمنی و سلامت شغلی مهمترین رسالت واحد بهداشت حرفه ای می باشد.

کمیته‌ مشترک‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO ) وسازمان‌ بین‌ المللی‌ کار(ILO) که‌ درسال‌ 1953 در ژنو تشکیل‌شد اهداف بهداشت‌ حرفه‌ای‌ را چنین‌ ترسیم‌ نمود :

      تامین‌ ، حفظ و ارتقاء عالیترین‌ درجه‌ ممکن‌ سلامت‌ جسمی‌ - روانی‌ و اجتماعی‌ کلیه‌ شاغلین‌

     پیشگیری‌ از حوادث‌ وبیماریهای‌ ناشی‌از کار و صیانت‌ شاغلین‌ از خطراتی ‌که‌ آنها را در محیط کار تهدید می‌ کند

      به کار گماردن‌ شاغلین‌ در کارهای‌ متناسب‌ با قابلیتهای‌ جسمی‌، روانی‌ آنها و به‌ عبارت‌ دیگرتطبیق‌ کار با کارگر