واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
معرفی واحد


هدف کلی

توسعه نظام سلامت دانش آموزی و مدارس به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه مدرسه (شامل دانش آموزان، کارکنان مدرسه، والدین و اعضاء جامعه مرتبط با سلامت)