واحد بهداشت خانواده
معرفی واحد بهداشت خانواده

 
خانواده اساسی ترین نهاد هر جامعه محسوب میشود. این نهاد میتواند شامل گروه های سنی متفاوتی باشد بنابراین در بخش سلامت لازم است به نیاز های اساسی کلیه گروه های سنی بویژه مادران و کودکان به عنوان گروه های آسیب پذیر در برنامه های اولویت دار سلامت توجه کرد.
واحد بهداشت خانواده متولی طراحی، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی اولویت داربرای گروه های آسیب پذیر جامعه است و با داشتن برنامه های باروری سالم، مادران، نوزادان، کودکان، شیر مادر، میانسالان و سالمندان تلاش می‌نماید به اهداف خود که تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گروه آسیب پذیر جامعه ‌می باشد دست یابد.