داخلی

تماس با ما ( شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز )

پست الکترونیک شبکه : alborz_hc@qums.ac.ir

تماس با مدیریت شبکه:

تلفن دفتر: 32240640        دورنگار: 32240641       پست الکترونیکی: sjafari@qums.ac.ir

تماس با رییس اداره امورعمومی:

تلفن : 32246299                        پست الکترونیکی:alborz_hc@qums.ac.ir

تماس با واحد بازرسی و پاسخگویی به شکایات:

                                        تلفن: 32244409                پست الکترونیکی:alborz_hc@qums.ac.ir

تماس با روابط عمومی:

                                   تلفن: 32240640             دورنگار: 32240641       پست الکترونیکی:alborz_pr@qums.ac.ir

تماس با مدیرسایت:

                                         تلفن:32240640             پست الکترونیکی:  iu_alborz_hc@qums.ac.ir
 

                                                                                                          شماره تلفن واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان البرز

نام واحد شماره تلفن نام واحد شماره تلفن
مدیریت 32240640-ف32240641 آمار -آموزش 32249718
رییس امور عمومی-انفورماتیک 32246299 غذا و دارو 32248563
مدیریت کاهش خطر اثر بلایا 32249717 بهداشت خانواده 32244403-32249719
نگهبانی 32246298 کارگزینی 32244404
سلامت جوانان،مدارس-دهان دندان 32244401 تدارکات- انبار 32244405
حراست 32246289 امور مالی 32244406-32249716عامل مالی
مبارزه با بیماریها 32244410 گسترش 32244407
سلامت روان - واحد تغذیه 32244611 بهداشت محیط 32244408
نظارت بر درمان 32246302 اموال، نقلیه 32244143
دبیرخانه 32246256 بهداشت حرفه ای 32246288-32244409 ف
 
                                                                                       شماره تلفن مراکز خدمات جامع سلامت
نام مرکز شماره تلفن نام مرکز شماره تلفن
مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک الوند 32244142-32223265(پذیرش) مرکز خدمات جامع سلامت بیدستان 32325566
مرکز خدمات جامع سلامت شماره سه  الوند 32249713-32248562(پذیرش) مرکز خدمات جامع سلامت شریف آباد 32372455-7525ف
مرکز خدمات جامع سلامت شماره  دو  الوند 32244420 مرکز خدمات جامع سلامت محمدیه 32563488-32564120
مرکز خدمات جامع سلامت نصرت آباد 32752373 مرکز خدمات جامع سلامت حصارخروان 32846000
مرکز خدمات جامع سلامت پیر یوسفیان 32588141 مرکز خدمات جامع سلامت باورس 33456050
مرکز خدمات جامع سلامت ششماره 8 مهرگان 3-32523511 آزمایشگاه الوند یک 32244419
                                                                        شماره تلفن پایگاه های سلامت
نام پایگاه ش تلفن نام پایگاه ش تلفن
پایگاه سلامت شماره یک (آزادی) 32227187 پایگاه سلامت شماره9 بیدستان 32324441
پایگاه سلامت شماره دو (شهیدخطمی) 32222511 پایگاه سلامت ضمیمه (طالقانی) بیدستان 32328615
پایگاه سلامت شماره سه‌ 32246287 پایگاه سلامت شماره 6 محمدیه 32573072
پایگاه سلامت نصرت آباد (شهیدرجایی) 32755668 پایگاه سلامت شماره 7محمدیه 32579761
پایگاه سلامت شریف آباد 32375200 پایگاه سلامت شماره6 (توحید) الوند 32249714
کلینیک تخصصی شهر الوند 32222425 پایگاه سلامت شماره 8 محمدیه 32573753
                                                                      
                                                                            شماره تلفن خانه های بهداشت شبکه البرز
نا م خانه بهداشت ش تلفن نام خانه بهداشت ش تلفن
خانه بهداشت پیریوسفیان 32588717 خانه بهداشت باورس 33456060
خانه بهداشت حسن آباد 32586348 خانه بهداشت شترک 32989500
خانه بهداشت کمال آباد 32583332 خانه بهداشت ورس 32988550
خانه بهداشت حصارخروان 32845355