امور آزمایشگاهها
معرفی واحد

تلفن واحد امور آزمایشگاهها : 32244419

پست الکترونیک:

alhc_lab@qums.ac.ir

آدرس :

 آدرس : الوند– فلکه پست -جنب اداره تامین اجتماعی-خیابان عمار-کوچه سلمان فارسی -شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز