نظام پیشنهادات
تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1395


مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات: زهره داناصفهانی
    کارشناس ارشد مدیریت دولتی                   
    پست الکترونیکی:
   شماره تماس داخلی: 2531  معرفی کمیته نظام پیشنهادات معاونت آموزشی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir