کمیته پژوهش در آموزش

تاریخ بازبینی این صفحه: خرداد 1396

کمیته پژوهش در آموزش

معرفی کمیته پژوهش در آموزش

کمیته­ی پژوهش در آموزش تأسیس گردیده است تا رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه یعنی ارتقای کیفی سطح آموزشی در دانشگاه را به انجام رساند. این مهم از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهش­های آموزشی، برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده­ها و دانشگاه انجام می­شود تا سبب ارتقای آموزش در سطح ملی و بین­المللی شود و زمینه­ی تولید و انتقال دانش مربوط به این حوزه را طی سال­های آتی ارتقا بخشد.

از دیگر فعالیت­های واحد پژوهش تعیین اولویت­های پژوهشی است که انجام آن برای افزایش آگاهی اساتید در زمینه فعالیت­های مورد نیاز از پژوهش ضروری می­باشد. فصلنامه­ی آموزش پزشکی که توسط مرکز مطالعات دانشگاه چاپ می­شود در برگیرنده­ی نتایج مطالعات پژوهشی محققان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و هم­چنین سایر دانشگاه­های علوم پزشکی کشور می­باشد. از اهم فعالیت­های دیگر واحد پژوهش در آموزش می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 نیازسنجی در خصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکی در کشور، پژوهش در فرایندهای یاددهی- یادگیری در نظام آموزش پزشکی، مطالعات و بررسی­های بنیادی و کاربردی در زمینه­های آموزش پزشکی، توجه و حساسیت نسبت به تغییرات آموزش پزشکی در کشور، انتشار و تألیف و ترجمه در زمینه­­یپژوهش­های کیفیوکمی در آموزش پزشکی عمومی و تخصصی کشور، انجام پژوهش­های لازم جهت حل معضلات اساسی کشور در زمینه­ی آموزش پزشکی و ارایه­ی خدمات مشاوره­ای به دیگر دانشگاه­ها و ... از اهم فعالیت­های واحد پژوهش در آموزش می­باشد. کمیته­ی پژوهشی به منظور تعیین اولویت­های پژوهش در آموزش، سیاستگذاری در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرح­های پژوهش در آموزش و تدارک سیاست­های تشویقی برای مجریان طرح­های پژوهش در آموزش تشکیل گردیده است.
 

 

مسئول کمیته: خانم افسانه یخ فروش ها     
دانشجوی دکترای آموزش پزشکی                         

 پست الکترونیکی:edc@qums.ac.ir
تلفن:02833340153

 

 
کارشناس کمیته: خانم نسیم شاه قبادیان                              
 

کارشناس بهداشت محیط                                    

پست الکترونیکی:edc@qums.ac.ir

تلفن:02833340153
داخلی: 2533

 

 


 

اعضای کمیته پژوهش در آموزش

نام و نام خانوادگی تخصص- سمت
خانم دکتر سونیا اویسی متخصص بهداشت مادر و کودک - مدیر مرکز مطالعت و توسعه آموزشی علوم پزشکی
آقای دکتر رامین سرچمی دکترای مدیریت آموزش عالی- معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزشی علوم پزشکی
خانم افسانه یخ فروش­ها دانشجویPhD  آموزش پزشکی- مسئول کمیته پژوهش در آموزش
خانم دکتر آمنه باریکانی متخصص پزشکی اجتماعی- عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
آقای دکتر مهرزاد سرایی دکترای انگل شناسی- عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
آقای دکتر محمود علیپور حیدری دکترای آمار- عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
خانم اکرم شاهرخی کارشناس ارشد پرستاری- عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
خانم فریبا زاهدی فر کارشناس ارشد آموزش پزشکی- مربی دانشکده بهداشت
 
 

فلوچارت واحد طرح­های پژوهش در آموزش

عناوین طرح های پژوهشی مصوب از سال 85 تا 93
فرم پروپوزال پژوهشی

راهنمای کلی نحوه نگارش گزارش نهایی طرح­های تحقیقاتی

فرم خام گزارش پایان طرحدفتر فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه

فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مدیر مسئول: دکتر پرویز فلاح عابد

سردبیر: دکتر محمد علی زحل

مدیر داخلی: دکتر زهره یزدی

جهت ارسال مقاله برای این فصلنامه اینجا را کلیک فرمایید.


عنوان مقالات «فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه»  سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir